Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY I DOSTARCZANIA USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPASJA DAWID MARCINIAK WE WROCŁAWIU

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach SPASJA zwane dalej Regulaminem

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ustalony przez Organizatora usług szkoleniowych, którym jest SPASJA CENTRUM SZKOLENIOWE DAWID MARCINIAK SP. K. z siedzibą ul. Polarna 3, 53-018 Wrocław, Numer KRS: 0001008344, NIP: 8992945712, Regon: 523933480 oraz SPASJA Centrum Szkoleniowe Dawid Marciniak z siedzibą ul. Polarna 3, 53-018 Wrocław, o numerze NIP: 626-268-68-17, REGON: 380337848 określa sposób zawarcia umowy na realizację usługi szkoleniowej pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym/Uczestnikiem, a zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z jej zawarciem.
 2. Zamawiając usługę, Zamawiający/Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa, Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych oraz że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

§2
SŁOWNICZEK POJĘĆ

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, ustala się następujące znaczenie terminów:
  1. Organizator: przedsiębiorstwa SPASJA CENTRUM SZKOLENIOWE DAWID MARCINIAK SP. K. oraz SPASJA Centrum Szkoleniowe Dawid Marciniak
  2. Usługa szkoleniowa, szkolenie, kurs (stosowane wymiennie): cykl usług bądź jednorazowa usługa o
   charakterze otwartym lub zamkniętym, prowadzone w formie szkolenia, kursu, doradztwa, konsultacji, warsztatu, szkolenia online, webinaru, itp.;
  3. Charakter realizowanej usługi:
   • o usługi otwarte – skierowane do wszystkich zainteresowanych uczestników, grup, podmiotów;
   • o usługi zamknięte – skierowane dla określonego grona osób, grup, podmiotów zainteresowanych, zwykle organizowane na zlecenie danego podmiotu lub grupy
  4. Zamawiający: osoba fizyczna (w tym osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić osobę/ osoby do udziału w usłudze szkoleniowej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zakupiła usługę szkoleniowo- rozwojową, a tym samym zawarła umowę na świadczenie usług szkoleniowych przez Organizatora;
  5. Uczestnik: osoba, która sama zgłosiła się na szkolenie, lub którą Zamawiający skierował do udziału w szkoleniu organizowanym przez Organizatora i która posiadająca kwalifikacje niezbędne do udziału w szkoleniu. Stan zdrowia Uczestnika powinien pozwalać mu na czynny udział w usłudze (brak przeciwwskazań zdrowotnych);
  6. Instruktor: osoba ucząca praktycznych umiejętności podczas danego szkolenia
  7. Umowa na świadczenie usługi szkoleniowo-rozwojowej: umowa pomiędzy Stronami, niezależnie czy została zawarta przez wysłanie formularza zgłoszeniowego i jego przyjęcie przez Organizatora, czy na skutek odrębnych negocjacji prowadzonych przez Strony. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się przesłanie Zamawiającemu/Uczestnikowi potwierdzenia udziału w szkoleniu;
  8. Strony: strony umowy, czyli Zamawiający i Organizator;
  9. Program: szczegółowy opis tematyki prezentowanej podczas usługi szkoleniowo-rozwojowej, zamieszczony przy ofercie usługi, dostępnej na stronie internetowej: www.spasja.pl lub mediach społecznościowych (Facebook);
  10. Zgłoszenie: fakt przesłania przez Zamawiającego/Uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie www.spasja.pl. Zgłoszenie jest formalnym zobowiązaniem Zamawiającego/Uczestnika do udziału uczestnika w szkoleniu oraz do zapłaty za szkolenie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
  11. Formularz zgłoszeniowy: dokument wypełniony on-line na stronie www.spasja.pl. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą Zamawiającego/Uczestnika na postanowienia niniejszego Regulaminu;
  12. Potwierdzenie udziału: informacja, która przesyłana jest w odpowiedzi na zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) przez Organizatora do Zamawiającego/Uczestnika. Przesłanie potwierdzenia udziału jest jednocześnie potwierdzeniem faktu otrzymania opłaty rezerwacyjnej (zwanej dalej opłatą) przez Organizatora.
  13. Miejsce realizacji usługi: miejsce określone w potwierdzeniu udziału; wprzypadku usług zamkniętych, jest to miejsce ustalone z Zamawiającym i Instruktorem.
  14. Cena: wynagrodzenie przysługujące Organizatorowi w zamian za przygotowanie i przeprowadzenie kursu. Cena jest podana każdorazowo na stronie www.spasja.pl w opisie szkolenia.
  15. PAYNOW – dopuszczony przez firmę system płatności elektronicznych, umożliwiający Zamawiającym/Uczestnikom na dokonywanie automatycznych płatności przelewami za Usługi szkoleniowe, na które Zamawiający/Uczestnik rejestruje się poprzez stronę internetową www.spasja.pl. Serwis PayNow jest prowadzony przez mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, KRS: 0000025237.

§3
ORGANIZACJA USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ

 1. SPASJA organizuje usługi szkoleniowo-rozwojowe w zakresie i terminie szczegółowo opisanych w ofercie usług, zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: www.spasja.pl.
 2. Organizator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki do wykonania powierzonego zlecenia według najwyższych standardów jakości w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, zgodnie z zakresem przedstawionym na stronie www.spasja.pl.
 3. Zamknięte usługi szkoleniowo-rozwojowe świadczone są dla minimum 1 Uczestnika, usługi otwarte natomiast organizowane są dla minimum 10 Uczestników, w zależności od rodzaju kursu. W uzasadnionych przypadkach liczba ta może ulec zmianie. Każdorazowo, warunki są ustalane indywidualnie pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.
 4. Maksymalna liczba Uczestników w otwartych i zamkniętych usługach szkoleniowo-rozwojowych nie może być większa niż 24. W uzasadnionych przypadkach liczba ta może ulec zmianie.
 5. O wszelkich wprowadzanych przez Organizatora zmianach w realizacji usługi, Zamawiający/Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem e-mail lub/i telefonicznie.
 6. W ramach Umowy Organizator zapewnia przygotowanie pomieszczenia dydaktycznego wyposażonego w odpowiedni sprzęt terapeutyczny, multimedialny oraz materiały higieniczne i szkoleniowe zgodnie z Ofertą. Pomieszczenie będzie każdorazowo spełniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla Uczestników oraz Instruktora.
 7. Organizator usług szkoleniowo-rozwojowych posiada odpowiednie uprawnienia, umowę o współpracy lub umowę zlecenie z Instruktorem lub podwykonawcą na prowadzenie usług szkoleniowo-rozwojowych przedstawionych w ofercie.
 8. Organizator zapewnia, że Instruktorzy zatrudnieni do każdej usługi szkoleniowo-rozwojowej posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz odpowiednią wiedzę praktyczną względem tematyki realizowanej usługi.

§4
ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWO-ROZWOJOWĄ I ZAWARCIE UMOWY

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w usłudze szkoleniowo-rozwojowej odbywa się poprzez dostarczenie Organizatorowi wypełnionego formularza zgłoszeniowego zamieszonego na stronie internetowej: www.spasja.pl. Formularz stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
 2. W formularzu zgłoszenia Zamawiający/Uczestnik zobowiązany jest do podania następujących danych, które będą wykorzystane do kontaktu z Uczestnikiem oraz do przygotowania niezbędnych dokumentów, w tym zaświadczenia MEN-III/1 oraz wpisu danych uczestnika kursu do SIO (Systemu Informacji Oświatowej):
  • Imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • dane do faktury (w przypadku faktury imiennej wystarczy imię i nazwisko, w przypadku faktury na
  • firmę – nazwa i adres firmy oraz NIP)
  • datę urodzenia
  • miejsce urodzenia
  • PESEL
  • Komentarz: inne istotne informacje od Uczestnika
 3. Formularz zgłoszeniowy może być wysłany przez 7 dni w tygodniu, 24h/dobę przez cały rok.
 4. Wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie www.spasja.pl jest jednoznaczne z:
  • deklaracją spełniania warunków przyjęcia na kurs podanych w Opisie kursu (kwalifikacje, stan zdrowia)
  • akceptacją niniejszego Regulaminu
  • wyrażeniem zgody na zawarcie umowy z Organizatorem.
 5. Zamawiający ma obowiązek poinformowania Organizatora o wszelkich problemach zdrowotnych mogących stanowić potencjalne przeciwskazanie do udziału w kursie, wątpliwościach co do swoich kwalifikacji lub innych ważnych szczegółach mogących wpłynąć na przebieg kursu i dezorganizację pracy grupowej/w parach.
 6. Organizator ma prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia na kurs, jeśli istnieją ku temu istotne przesłanki mogące negatywnie wpłynąć na danego kandydata, Instruktora lub na pozostałych Uczestników (stan zdrowia, brak odpowiednich kwalifikacji, brak zgody na przeprowadzanie na sobie danych technik, brak możliwości wzięcia udziału w całości kursu, itd.)
 7. SPASJA potwierdza w sposób elektroniczny wpływ formularza zgłoszeniowego, a w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania formularza zgłoszeniowego wysyła dodatkowo wiadomość e-mail z danymi dotyczącymi zaliczki, danymi do przelewu i terminie zapłaty.
 8. Po otrzymaniu opłaty rezerwacyjnej (zaliczki), Uczestnik otrzymuje mailowo wszystkie informacje organizacyjne, dotyczące w szczególności miejsca kursu i godziny rozpoczęcia.
 9. W przypadku usług zamkniętych, Zamawiający i Organizator ustalają wszystkie szczegóły telefonicznie lub poprzez email, a następnie podpisują właściwą umowę, uwzgledniającą m.in.: ramy czasowe i miejsce realizacji usługi, zakres merytoryczny usługi, formy i metody pracy, materiały, narzędzia i pomoce dydaktyczne, warunki finansowe i logistyczne oraz inne istotne szczegóły dla którejkolwiek ze Stron.
 10. W przypadku usług otwartych, zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem kursu (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora). W uzasadnionych przypadkach, jeżeli Organizator dysponuje wolnymi miejscami na kursie, może dokonać zapisu Uczestnika na usługę w terminie późniejszym niż 2 dni przed rozpoczęciem kursu.
 11. O kolejności zapisów decyduje data zaksięgowania opłaty rezerwacyjnej (zaliczki) za kurs.
 12. Organizator prowadzi listę uczestników rezerwowych, którzy są niezwłocznie informowani o możliwości wzięcia udziału w usłudze szkoleniowo-rozwojowej, jeżeli zwolni się miejsce. Organizator jednocześnie zastrzega, że w przypadku osób rezerwowych pierwszeństwo mają osoby, których udział w usłudze ma być dofinansowany w ramach KFS lub innych dofinansowań.
 13. Organizator z odpowiednim wyprzedzeniem wyśle Uczestnikom przypomnienie mailowe zawierające szczegóły organizacyjne dotyczące realizacji szkolenia.

§5
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI ZA USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWE

 1. W zamian za przygotowanie i przeprowadzenie kursu, Organizatorowi przysługuje wynagrodzenie określone na stronie www.spasja.pl w opisie szkolenia.
 2. Cena określona na stronie www.spasja.pl jest ceną brutto w złotych polskich. Wynagrodzenie Organizatora zawiera w sobie wszelkie podatki i inne daniny publiczne.
 3. Cena za szkolenie obejmuje: uczestnictwo w kursie, materiały szkoleniowe, certyfikat firmowy ukończenia kursu w języku polskim oraz zaświadczenie MEN-III/1, catering/przerwy kawowe, korzystanie z udostępnionego przez Organizatora mienia, materiałów i narzędzi wykorzystywanych podczas kursu.
 4. Cena za szkolenie nie obejmuje innych elementów niż wymienione powyżej, w szczególności: kosztów zakwaterowania, wyżywienia (poza cateringiem przygotowanym podczas kursu), dojazdu do miejsca, w którym odbywa się usługa szkoleniowo-rozwojowa i kosztów parkingu.
 5. Całkowita cena za kurs powinna być uiszczona najpóźniej do 14 dni przed dniem rozpoczęcia kursu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy termin realizacji płatności określony jest w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym. Za dzień płatności uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.
 6. Klient uiszcza opłatę:
  • w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora na stronie www.spasja.pl oraz w mailu przesłanym do Uczestnika po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Jeśli Organizator nie określi tytułu przelewu, to powinna w nim zostać wpisana nazwa i data szkolenia oraz imię i nazwisko Uczestnika.
  • w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora poprzez System Przelewy24
 7. Gwarancję rezerwacji miejsca na kursie stanowi wpłata zaliczki w formie wskazanej w ust.6. Wpłata zaliczki powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia otrzymania od Organizatora e- maila z potwierdzeniem zgłoszenia. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia będą wysyłane pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.
 8. Otrzymanie potwierdzenia wpłaty zaliczki od Organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Uczestnika na szkolenie.
 9. W przypadku wyczerpania liczby miejsc na szkoleniu, Uczestnicy, którzy wysłali formularz zgłoszeniowy, a nie wpłacili zaliczki zostają umieszczeni na liście rezerwowej.
 10. Zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi sytuacja odwołania szkolenia przez Organizatora.
 11. Brak terminowych wpłat, o których mowa powyżej, spowoduje automatyczne usunięcie zgłoszenia Uczestnika na usługę, a Organizator uprawiony będzie do zatrzymania opłaconej zaliczki, chyba że Klient złożył właściwe oświadczenie w trybie i terminie określonym w § 6 ust. 1-2.
 12. Organizator zastrzega, że terminy wskazane w ust. 5 i 7 mogą ulec zmianie na skutek indywidualnych ustaleń między Stronami.
 13. W przypadku usług zamkniętych, Klient zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługę szkoleniowo- rozwojową zgodnie z warunkami zawartymi w umowie między Stronami.
 14. Zamawiający/Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez jego podpisu i wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej (pdf) poprzez e-mail.

§6
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W USŁUDZE SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ

 1. Klientowi przysługuje bezpłatne odstąpienie od usługi szkoleniowo-rozwojowej, jeżeli nastąpi to nie później niż 60 dni przed planowaną datą realizacji usługi.
 2. Klient, który odstępuje od usługi szkoleniowo-rozwojowej, zobowiązany jest do zgłoszenia tego Organizatorowi w sposób pisemny na adres: spasja@spasja.pl.
 3. Klient, który zgłosi swoją rezygnację z usługi szkoleniowo-rozwojowej w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 1, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poniesionych przez Organizatora w wysokości:
  1. 100% wartości całej usługi – w przypadku usług typu zamkniętego;
  2. kwoty zaliczki – w przypadku usług typu otwartego.
 4. Jeśli rezygnacja nastąpi później niż 60 dni przed planowaną datą realizacji usługi, kwoty wymienione w ust. 3 nie podlega zwrotowi. Istnieje jednak możliwość przeniesienia środków w całości na poczet kolejnej edycji szkolenia lub innego wybranego szkolenia z oferty, w miarę dostępności wolnych miejsc.
 5. Jeśli uiszczona opłata zostaje przeniesiona na inny kurs, którego cena jest niższa, na różnicę może zostać wystawiony kod rabatowy do wykorzystania w późniejszym terminie, w ramach tego samego roku kalendarzowego.
 6. Rezygnacja z kursu w terminie późniejszym niż 60 dni przed dniem rozpoczęcia kursu, spowoduje zatrzymanie opłaty przez Organizatora, chyba że Zamawiający/Uczestnik wskaże inną osobę, która będzie uczestniczyć w szkoleniu zamiast Zamawiającego/Uczestnika rezygnującego z kursu. W takim przypadku wpłacone środki zostaną zwrócone w momencie otrzymania formularza zgłoszeniowego i opłaty za kurs od Uczestnika zastępującego. Wpłacone środki mogą również zostać zaliczone na poczet ceny szkolenia należnej od Uczestnika zastępującego za zgodą obu Uczestników.
 7. Organizator zastrzega, iż niewłaściwy sposób odstąpienia od umowy przez Klienta nie będzie rozpatrywany, jak również ma on prawo naliczyć opłatę za usługę w kwotach określonych w ust. 3.
 8. Organizator zobowiązany jest do dokonania Klientowi zwrotu wpłaconych środków za usługę na wskazane konto bankowe, w terminie 10 dni roboczych, przy zastrzeżeniu, iż 60-dniowy termin odstąpienia od umowy został dochowany.
 9. W sytuacji wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, które uniemożliwią Klientowi udział w kursie, jest on zobligowany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora. Jeżeli będzie to miało miejsce na mniej niż 60 dni przed realizacją usługi, Organizator wychodząc naprzeciw Klientowi może zaproponować mu udział w usłudze w innym terminie lub wyrazić zgodę na przeniesienie dokonanej wpłaty na inną, dowolnie wybraną przez Klienta usługę, jednak nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty pierwotnie planowanej daty rozpoczęcia usługi.
 10. W sytuacjach określonych w ust. 8 każdorazowo decyzja należy do Organizatora.
 11. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania, niezależnie od sposobu finansowania udziału w usłudze (koszt własny, czy pracodawcy), Uczestnikowi nie zostanie wydany zaświadczenie / certyfikat ukończenia usługi szkoleniowo-rozwojowej oraz nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.

§7
ROZWIĄZANIE UMOWY NA USŁUGĘ SZKOLENIOWO-ROZWOJOWĄ

 1. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega, że w terminie do 5 dni przed realizacją usługi może wskazać: inną lokalizację sali, w której odbędzie się kurs (nadal w obrębie Wrocławia), zmianę godziny rozpoczęcia i zakończenia usługi, zmianę Instruktora. Zmiany nie mogą natomiast dotyczyć rodzaju usługi, celu i efektów kształcenia, programu usługi oraz zaplanowanej liczby godzin i ceny usługi.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani niezwłocznie, za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub/i telefonicznie. Tym samym, nie mogą one stanowić przyczyny rezygnacji Klienta z usługi, poza zapisami dot. zmiany Instruktora.
 3. Organizator zastrzega sobie odwołanie usługi bądź zmianę jej terminu, miejsca lub programu, wyłącznie w określonych przypadkach:
  • brak minimalnej liczby uczestników;
  • choroba Instruktora;
  • z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu decyzji władz państwowych,
  • stanu wyjątkowego, epidemicznego, zamieszek, strajków czy działania siły wyższej.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania usługi z powodu braku osiągniecia minimalnej liczby uczestników, jednak nie później niż na 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia usługi. W takiej sytuacji Klientowi w pierwszej kolejności zostanie zaproponowana nowa data realizacji usługi. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na realizację usługi w nowym terminie, zawartą między Stronami umowę należy traktować za rozwiązaną w trybie natychmiastowym. Wówczas Klient otrzyma zwrot wpłaconej Organizatorowi należności w terminie do 10 dni roboczych od daty rozwiązania umowy.
 5. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń leżących po stronie Organizatora, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Instruktora, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania usługi. Organizator zastrzega, że w pierwszej kolejności Klientowi zostanie zaproponowana nowa osoba Instruktora. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na prowadzenie usługi przez nowego Instruktora, zawartą między Stronami umowę należy traktować za rozwiązaną w trybie natychmiastowym. Wówczas Klient otrzyma zwrot wpłaconej Organizatorowi należności w terminie do 10 dni roboczych od daty rozwiązania umowy.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania usługi w każdym czasie z przyczyn nagłych i nieprzewidzianych, w sytuacjach losowych, których nie było możliwości przewidzieć, czy zapobiec im wcześniej. W takich sytuacjach Organizator każdorazowo zobowiązuje się zwrócić Klientowi wpłacone środki za usługę, jak również niezwłocznie poinformować Klienta o zaistniałej sytuacji, o odwołaniu usługi oraz o dokonaniu zwrotu wpłaconych środków. Informacja o odwołaniu usługi będzie traktowana, jako rozwiązanie umowy przez Organizatora w trybie natychmiastowym.
 7. Wyjątek od sytuacji określonej w ust. 6 stanowi sytuacja, w której Organizator wystąpi z nową propozycją dla Klienta, tj. poda nowy termin realizacji usługi, zaproponuje inną usługę lub przedstawi sylwetkę nowego Instruktora, a Klient niezwłocznie zdecyduje o swoim uczestnictwie i wyrazi zgodę na proponowane mu zmiany. Wówczas wpłacone przez Klienta środki za usługę nie będą mu zwracane, a zostaną przeksięgowane na poczet nowej usługi/usługi w nowym terminie. Każdorazowo w takiej sytuacji decyzja należy do Klienta.
 8. Klient nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania usługi szkoleniowo-rozwojowej, rozwiązania umowy, bądź odstąpienia od niej przez Organizatora.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w tym do wykluczenia Uczestnika z przebiegu usługi szkoleniowo-rozwojowej bez prawa zwrotu opłaty za kurs, w przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu (w szczególności §8) lub stwierdzenia, że Uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu, innych środków psychoaktywnych i/lub stanowi zagrożenie bezpieczeństwa innych Uczestników kursu.

§8
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW USŁUG SZKOLENIOWO-ROZWOJOWYCH

 1. 1. W trakcie trwania usługi szkoleniowo-rozwojowej, Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora,
  2. poszanowania bezpieczeństwa, godności i intymności innych Uczestników kursu,
  3. nieprzeszkadzania w odbywaniu kursu innym Uczestników,
  4. przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w miejscu realizacji usługi,
  5. stosowania się do zakazu wnoszenia na teren realizacji usługi alkoholu lub środków odurzających oraz do zakazu uczestniczenia w kursie pod ich wpływem,
  6. stosowania się do zakazu wnoszenia na teren realizacji usługi przedmiotów i narzędzi zagrażających życiu i zdrowiu innych Uczestników,
  7. palenia tytoniu wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych,
  8. uzyskania zgody od osób, których wizerunek chce utrwalać poprzez nagrywanie, filmowanie lub/i fotografowanie,
  9. zachowywania się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, sposób nieutrudniający uczestnictwa w usłudze innym osobom.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z usługi szkoleniowo-rozwojowej każdego Uczestnika naruszającego zasady zachowania określone w ust. 1.
 3. Podczas kursu uczestnicy ćwiczą na sobie nawzajem, najczęściej w parach. Warunkiem dopuszczenia do szkolenia jest podpisanie oświadczeń o stanie zdrowia i zgodzie na wykorzystanie ciała do ćwiczeń podczas szkolenia. Druk oświadczenia zostanie przekazany Uczestnikom i winien zostać przez nich podpisany, najpóźniej w chwili rozpoczęcia szkolenia. Brak zgody Uczestnika na złożenie w/w oświadczeń, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się roszczeń w stosunku do Organizatora, za szkody na osobie, powstałe w związku ze szkoleniem.
 4. Uczestniczki usługi szkoleniowo-rozwojowej (kobiety) będące w ciąży powinny poinformować o swoim stanie Organizatora usługi najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi, o ile fakt ten może mieć wpływ na sposób uczestniczenia Uczestniczki w usłudze, jak również powinny przedłożyć właściwe zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań jej udziału w usłudze. Niepoinformowanie Organizatora o fakcie bycia w ciąży przez Uczestniczkę, wyłącza jego odpowiedzialność za jakikolwiek zły stan zdrowia spowodowany jej uczestnictwem w usłudze. Nieprzedłożenie zaświadczenia od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w usłudze oznacza, że Uczestniczka bierze udział w usłudze wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Brak aktywnego udziału Uczestniczki w jakiejkolwiek formie w usłudze (np. igłowanie, niewykonywanie ćwiczeń) o której mowa w ust. 4, nie upoważnia jej do żądania od Organizatora zwrotu kosztów usługi.
 6. Uczestnicy usługi szkoleniowo-rozwojowej ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym jest realizowana usługa.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne Uczestników usługi szkoleniowo- rozwojowej pozostawione bez opieki, które zostały zniszczone, zagubione, skradzione czy inne.
 8. Każdy Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora o sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestników usługi.
 9. Uczestnikowi usługi szkoleniowo-rozwojowej przysługuje prawo dokonania oceny usługi w formie ankiety oceniającej, przeprowadzonej na końcu usługi.
 10. Od Uczestników usługi szkoleniowo-rozwojowej oczekuje się aktywnego udziału we wszystkich zaplanowanych zajęciach.
 11. Brak uczestnictwa w którejkolwiek z części, modułu czy bloku usługi szkoleniowo-rozwojowej, które nie zostało uzasadnione, czy usprawiedliwione, stanowi podstawę do odmowy wystawienia zaświadczenia / certyfikatu ukończenia. Organizator zastrzega tym samym, iż uczestnik powinien niezwłocznie zgłaszać Organizatorowi swoją absencję na zajęciach, spóźnienie, bądź wcześniejsze opuszczenie zajęć za pośrednictwem e-maila.
 12. Bezpośrednio po przeprowadzeniu usługi szkoleniowo-rozwojowej, Organizator wydaje Uczestnikowi certyfikat potwierdzający uczestnictwo w usłudze i nabycie określonej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.
 13. Każdy Uczestnik usługi zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na usługę szkoleniowo- rozwojową, a także do każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa, złożeniem czytelnego podpisu na liście obecności.
 14. Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz wyrażeniem zgody na przestrzeganie jego postanowień.
 15. W przypadku wybranych rodzajów kursów, Uczestnik zobligowany będzie do zdania testów teoretycznych i praktycznych badających poziom jego wiedzy po zakończonej usłudze. Każdorazowo jest to opisane w programie kursu.
 16. Organizator oświadcza, a Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej przyjmuje do wiadomości, że udostępnione przez Organizatora kozetki stanowią własność Organizatora, a Organizator oświadcza, że kozetki są sprawne i nadają się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad prawidłowego używania/obsługi kozetki, w szczególności zobowiązany jest dokonać jej regulacji dla swoich potrzeb i sprawdzenia wszystkich mocowań i śrub jeszcze przed rozpoczęciem jej użytkowania.
 17. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Organizatora lub jego przedstawiciela, jeżeli kozetka jest uszkodzona, w stanie niekompletnym lub jeśli ma trudności z jej odpowiednim rozłożeniem i/lub wyregulowaniem.

§9
PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie kursy realizowane przez SPASJA są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie przebiegu kursu, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.). Tym samym Uczestników obowiązuje zakaz kopiowania, rozpowszechnienia, wprowadzania zmian, przesyłania, drukowania, publicznego odtwarzania/wykorzystywania, czy odsprzedawania otrzymanych materiałów szkoleniowych.
 2. Wykonywanie zdjęć i nagrywanie materiałów wideo przez Uczestników podczas kursów jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Instruktora prowadzącego dany kurs, pod warunkiem, że inni Uczestnicy kursu również wyrażają na to zgodę.
 3. Uczestnicy kursu wyrażają zgodę na użyczenie wizerunku na zdjęciach i filmach wideo nagranych przez reprezentanta Organizatora podczas kursów, w których uczestniczyli, bez praw finansowych ani żadnych innych do ich publikacji na stronie: www.spasja.pl, na profilu firmowym na portalu Facebook i Instagram, w wizytówce firmy Spasja na stronie Google oraz profilu firmowym na portalu Youtube i innych materiałach marketingowych Organizatora i Instruktora prowadzącego szkolenie.

§ 10
REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje zgłoszenie reklamacji względem Organizatora usługi szkoleniowo-rozwojowej lub osoby prowadzącej w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia usługi.
 2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 reklamacje nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje oraz zastrzeżenia powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub wiadomością e-mail, na wskazany adres Organizatora: SPASJA DAWID MARCINIAK ul. Polarna 3, 53-018 Wrocław, e-mail: spasja@spasja.pl
 4. Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej, usunięty z niej przez Organizatora na podstawie § 8 ust. 2 niniejszego regulaminu traci możliwość kontynuowania uczestnictwa w usłudze i możliwość wniesienia reklamacji, a wniesiona należność za usługę szkoleniowo-rozwojową nie podlega zwrotowi.
 5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania/siedziby Zamawiającego/Uczestnika, przedmiot reklamacji (rodzaj szkolenia, data i miejsce przeprowadzenia kursu), uzasadnienie merytoryczne reklamacji, oczekiwania Zamawiającego/Uczestnika wobec Organizatora. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient zobowiązany do uzupełnienia niekompletnej reklamacji w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania.
 6. Złożona reklamacja jest rozpatrywana przez Organizatora w terminie do 21 dni od dnia jej doręczenia, a Zgłaszający reklamację usługi szkoleniowo-rozwojowej zostanie powiadomiony o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji w wersji pisemnej. W przypadku konieczności ustalenia dodatkowych okoliczności, albo przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym Organizator poinformuje Zamawiającego/Uczestnika.
 7. Udzielona pisemna odpowiedź Organizatora na zgłoszoną reklamację jest ostateczna i nie podlega ponownemu rozpatrzeniu. Zgłaszającemu reklamację w takim wypadku pozostaje droga sądowa.
 8. Wszelka korespondencja ze zgłaszającym reklamację usługi szkoleniowo-rozwojowej, będzie prowadzona na dane teleadresowe podane w karcie zgłoszeniowej, elektronicznym formularzu zgłoszeniowym lub umowie.
 9. Organizator usługi szkoleniowo-rozwojowej nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość dostarczenia korespondencji do zgłaszającego reklamację z uwagi na błędne lub niepełne dane teleadresowe.

§ 11
RABATY I PROMOCJE

 1. SPASJA udziela rabatów lub promocji na realizowane i organizowane usługi szkoleniowo-rozwojowe, zamieszczone na stronie internetowej: www.spasja.pl oraz w mediach społecznościowych.
 2. Udzielone rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.
 3. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.
 4. Organizator usługi szkoleniowo-rozwojowej może przyznać indywidualny rabat dla wybranych Klientów.
 5. Rabat nie jest przyznawany przez Organizatora usługi szkoleniowo-rozwojowej automatycznie. Każdorazowo strona zainteresowana musi wystąpić o jego przyznanie.
 6. W przypadku zamkniętych lub grupowych usług szkoleniowo-rozwojowych, obowiązują ceny ustalone przez negocjacje.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane na innych serwisach internetowych niż strona internetowa www.spasja.pl.

§ 12
SYTUACJA EPIDEMICZNA COVID-19

 1. Szkolenia odbywające się w okresie zagrożenia epidemicznego, odbywają się na podstawie postanowień niniejszego regulaminu, z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu
 2. Każdy Uczestnik usługi zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do wymagań i obostrzeń sanitarnych obowiązujących w kraju, a regulowanych właściwymi przepisami prawnymi, jak również stosować się do wytycznych Organizatora, o których Uczestnicy są informowani przed rozpoczęciem realizacji usługi, pod rygorem wydalenia z usługi, bez obowiązku zwrotu wpłaconych Organizatorowi środków za udział w usłudze.
 3. Uczestnikowi, który przebywa na izolacji, kwarantannie lub choruje na skutek COVID-19 przysługuje prawo do rezygnacji z usługi. Okoliczność, o której mowa wymaga od Uczestnika udokumentowania jej. Dokumentem, który należy przedłożyć Organizatorowi w takiej sytuacji jest zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie/pismo z Sanepidu, wydruk z Indywidualnego Konta Pacjenta o przebywaniu na izolacji/kwarantannie.
 4. W sytuacji, o której mowa powyżej, na skutek udokumentowanej nieobecności Uczestnika, Organizator zaproponuje nowy termin usługi, nową usługę, bądź kartę podarunkową ważną 12 miesięcy. Każdorazowo decyzję w takiej sytuacji podejmuje Uczestnik. Organizator zastrzega sobie, że Strony mogą ustalić inne rozwiązanie sytuacji, o której mowa w ust. 3 na skutek porozumienia Stron.
 5. Organizator zastrzega, iż Uczestnik, który nie będzie przestrzegał reżimów sanitarnych narzuconych przez Organizatora, bez względu na prywatne przekonania, zostanie usunięty z usługi w trybie natychmiastowym bez możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconych środków za usługę.
 6. Organizator zastrzega, że w przypadku kiedy u któregokolwiek z Uczestników lub prowadzącego zostanie potwierdzony pozytywny wynik COVID-19, przekaże on dane osobowe wszystkich osób biorących udział w usłudze wyłącznie do Sanepidu. Dane osobowe, o których mowa, to: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

§ 13
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Organizator usługi szkoleniowo-rozwojowej przetwarza dane osobowe osób fizycznych zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo jednostronnego wprowadzania zmian do postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie www.spasja.pl
 2. Klient zapisany na usługę szkoleniowo-rozwojową ma prawo odstąpić od umowy z uwagi na zmiany w Regulaminie usług szkoleniowo-rozwojowych w terminie 7 dni od dnia publikacji zmiany lub tekstu jednolitego regulaminu, o którym mowa, jeżeli zmiany te miały istotne znaczenie dla sposobu realizacji usługi, dokonywania zapisów, rozliczania, bądź odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory, mogące wynikać z uczestnictwa w usłudze szkoleniowo-rozwojowej, będą rozpatrywaneprzez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Organizatora usługi.

Niniejszy regulamin wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2010 Ostatnia aktualizacja: 05.04.2024
Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych